خودمانی های صبا

عشق ورزی

        

سرد بودم
مُرده بودم
زندگی را از یاد
بُرده بودم!
روح گشتم
شعله گشتم
من به رسم ِعشق ورزی
زنده گشتم ...
زنده گشتم ...
زنده گشتم ...

   + صبا ; ٢:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳ آبان ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()