خودمانی های صبا

زخم

اگر باید زخمی داشته باشم

که نوازشم کنی
بگو تا تمام دلم را
شرحه شرحه کنم
زخمها زیبایند
و زیباتر آنکه
تیغ را هم تو فرود آورده باشی
تیغت سـِحر است و
نوازشت معجزه
و لبخندت
تنظیفی از فواره ای نور
و تیمار داری ات
کرشمهای میان زخم و مرهم
عشق و زخم
از یک تبارند
اگر خویشاوندیم یا نه
من سراپا همه زخمم
تو سراپا
همه انگشت نوازش باش"

زخم - حسین منزوی

   + مهنوش ; ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ ; ۱۳ آبان ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()