هر کس به اندازه ای که می اندیشد انسان است...

                 

هرکسی به اندازه ای که احساسش می کنند "هست "

هرکسی را نه بدان گونه که "هست " احساس می کنند

بدان گونه که احساسش می کنند ،هست!!

انسان یک لفظ است ،که بر زبان آشنا می گذرد

و "بودن "خویش را از زبان دوست می شنود.....

هر کسی کلمه ای است که از عقیم ماندن می هراسد.....

هر کس به اندازه ای که می اندیشد انسان است...

(دکتر شریعتی)

/ 0 نظر / 5 بازدید