واژه ها تکرارم کنیددر فکرم به دنبال واژه ای میگردم
تا خودم را بازگو کنم
ای واژه های مکرر مرا چه می بینید؟
چو زمانی که بر من تکرار می شود
تکرارم کنید
ستاره ها همه در خود تکرار می شوند
و در سبک ترین مکان ها
معبود خود را جسته اند
من تکرار می شوم
و در این معبد مقرنس
خودم را چو پیله ای مچاله می بینم
خستگی شب در طلوع احساس می شود
اما فرسودگی من در شروع!

واژه ها تکرارم کنید.........
/ 0 نظر / 5 بازدید