بدون عنوان ...

 

 

خسته ام ، خسته از تکرار های وهم برانگیز و بی رنگ زندگی .
خسته از عادت کردن ، از تجربه ی تجربه ها ، از فرار های بی پایان ...
اما تسلیم نمی شوم ، هستم ، خواهم ماند .
اگر نتوانم این سرنوشت را تغییر دهم ، اما تسلیم تغییر نمی شوم .
استوار خواهم ماند تا بازدم آخرین و کوله بار حرف های فرو خورده ام را در پس کلمات جا می گذارم تا شاید کسی بشنود ، شاید کسی بفهمد ، شاید کسی ...

/ 0 نظر / 13 بازدید