صدایت میزنم ...

صدای ات می زنم گوش بده قلب ام صدای ات می زند. شب گِرداگِردَم حصار کشیده است و من به تو نگاه می کنم، از پنجره های ِ دل ام به ستاره های ات نگاه می کنم چرا که هر ستاره آفتابی ست من آفتاب را باور دارم من دریا را باور دارم و چشم های ِ تو سرچشمه ی ِ دریاهاست انسان سرچشمه ی ِ دریاهاست

/ 0 نظر / 17 بازدید