خدایا...

خدایا مرا چون علفها متواضع کن چون قطره های شبنم لطیف ساز و چون درختان شکیبا ، مرا متبرک گردان تا به دیگران حرمت نهم بی انکه توقع داشته باشم دیگران به من احترام گذارند.

/ 1 نظر / 4 بازدید