همراه..

شما همراه  زاده  شدید و تا ابد همراه خواهید بود .
هنگامی که بال های سفیدِ مرگ ، روزتان را پریشان می کنند همراه خواهید بود .
آری شما در خاطرخاموش خداوند نیز همراه خواهید بود .
اما در همراهی خود  حد فاصل را نگاه دارید، و بگذارید بادهای آسمان در میان شما به رقص در آیند .
جام یکدیگر را پر کنید اما از یک جام منوشید .
از نان خود به یکدیگر بدهید ، اما از یک گِرده نان مخورید.
با هم بخوانید و برقصید و شادی کنید، ولی یکدیگر را تنها بگذارید، همان گونه که تارهای ساز تنها هستند، با آن که از یک نغمه به ارتعاش در می آیند .
دل ِ خود را به یکدیگر بدهید، اما نه برای نگه داری  زیرا که فقط دست زندگی می تواند دل های تان را نگه دارد .
در کنار ِ یکدیگر باستید، اما نه تنگاتنگ : زیرا که ستونهای معبد دور از هم ایستاده اند، و درختِ بلوط و درختِ سرو در سایه  یکدیگر نمی بالند.

"جبران خلیل جبران"

/ 0 نظر / 5 بازدید