گاهی ...

گاهی گمان نمیکنی ولی می شود

گاهی نمی شود که نمی شود

گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است

گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود

گاهی گدای گدایی و بخت نیست

گاهی تمام شهر گدای تو می شود

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
مهرداد

اي جوان به خواب فرو رفته از خواب غفلت بيدار شو.تا به كي تا به كي؟