مهر و موم شده با آتش سیگار

همه را به حرمت چشمان تو،

مهر و موم شده به آتش سیگار متبرک ملعون

که میترکاند یکی یکی حفره های ریه هایم را

تا شمارش معکوس آغاز شده باشد

بر این مقصود بی مقصد (حسین پناهی)

/ 0 نظر / 5 بازدید