مصیبت نامه - عطار نیشابوری

وصل چیست؟ از نیستی هست آمدن

پس از این هر دو برون مست آمدن.

عدل چیست؟ انصاف خود را خواستن

هیچ انصاف از کسی ناخواستن.

صبر چیست؟ آتش مزاجی داشتن

سوختن، مردن، همه بگذاشتن

---------------------------------

زانکه چندانیم، تاب و سوز هست  

وانگهی این هر شب و هر روز هست

---------------------------------

در ره معشوق خود شو بی نشان

تا همه معشوق باشی جاودان

---------------------------------

عشق بر معشوق چشم افتادن است

بعد از آن از بیدلی جان دادن است

--------------------------------

چند اندیشی، بدین میدان در آی

همچو گویی گرد و سرگردان در آی

--------------------------------

مصلحت اندیش نبود مرد عشق

بی قراری خواهد از تو درد عشق

/ 1 نظر / 17 بازدید
وحید

خیلی خوب بود (چون اولین نظرم بود ازت تعریف کردم )